برنامه مطالعه کتاب مقدس

خروج فصل 40 امثال فصل 22 اعمال رسولان فصل 1

خروج باب ۴۰

بر پا کردن و تقدیس خیمه مقدس خداوند

۱ خداوند به موسی فرمود:

۲ «در روز اول ماه اول، خیمه مقدّس خداوند را برپا کن.

۳ صندوق پیمان خداوند که حاوی ده حکم است را در آن بگذار و آن را با پرده بپوشان.

۴ میز را هم با ظروف آن بیاور و در جای مخصوص آن قرار بده. همچنان چراغدان را بیاور و چراغهایش را روشن کن.

۵ قربانگاه طلایی را برای بُخور خوشبو در مقابل صندوق پیمان بگذار. پرده ورودی خیمه را آویزان کن.

۶ قربانگاه قربانی سوختنی را پیش دروازه خیمه حضور خداوند بگذار.

۷ حوض را بین خیمه و قربانگاه قرار بده و آن را از آب پُر کن.

۸ حیاط گرداگرد خیمه را مرتب کن و پرده دروازه حیاط را آویزان نما.

۹ «روغن مسح را بگیر و بر همه چیزهایی که در خیمه است بپاش. اثاث و لوازم آن را وقف خداوند کن تا پاک و مقدّس شوند.

۱۰ بر قربانگاه بُخورِ خوشبو و ظروف آن هم روغن مسح را بپاش تا آنها مقدّس باشند.

۱۱ سپس بر حوض و پایه آن روغن مسح را بپاش و آن را وقف کن.

۱۲ «سپس هارون و پسرانش را پیش دروازه خیمه حضور خداوند آورده آنها را غسل بده.

۱۳ لباس مقدّس را به تن هارون کن و او را مسح نما تا برای وظیفه کهانت پاک و مقدّس شود.

۱۴ بعد پسرانش را هم آورده پیراهنهایشان را به آنها بپوشان.

۱۵ آنها را هم مسح کن همان طور که پدرشان را مسح کردی؛ تا بتوانند به عنوان کاهن مرا خدمت نمایند. مسح آنها برای همیشه بوده و به منزله انتخاب دایمی ‌ایشان و نسلهای ایشان به مقام کهانت خواهد بود.»

۱۶ موسی همه آنچه را که خداوند فرموده بود تماماً انجام داد.

۱۷ در روز اول ماه اول سال دوم که از مصر بیرون آمدند، خیمه مقدّس خداوند برپا گردید.

۱۸ تخته ها را بر پایه ها قرار داد و ستونهایش را نصب کرد.

۱۹ پوشش را به روی خیمه گسترانید و پوشش دیگر را روی آن انداخت. همان طور ‌که خداوند به موسی دستور داده بود.

۲۰ دو لوحه سنگی را که احکام ده گانه خداوند بر آنها نوشته شده بودند در صندوق قرار داد. میله ها را در حلقه های صندوق جا داد و سرپوش را بالای صندوق گذاشت.

۲۱ صندوق را به داخل خیمه آورد و پرده را جلوی آن آویزان نمود. همان طور که خداوند فرموده بود.

۲۲ سپس میز را در قسمت شمالی خیمه بیرون پرده گذاشت.

۲۳ و نان مقدّس را روی میز به حضور خداوند تقدیم کرد. همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود.

۲۴ آنگاه چراغدان را در خیمه حضور خداوند آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب خیمه گذاشت.

۲۵ چراغها را در حضور خداوند روشن نمود. چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود.

۲۶ قربانگاه طلایی را در خیمه حضور خداوند، مقابل پرده گذاشت.

۲۷ بُخور خوشبویی را بر روی آن دود کرد. همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود.

۲۸ پرده دروازه ورودی خیمه را آویزان کرد.

۲۹ قربانگاه قربانی سوختنی را جلوی دروازه خیمه گذاشت و قربانی سوختنی و هدیه غلات را به حضور خداوند تقدیم کرد. طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود.

۳۰ سپس حوض را بین خیمه و قربانگاه قرار داد و آن را برای شست وشو از آب پُر کرد.

۳۱ موسی، هارون و پسرانش دست و پای خود را شستند.

۳۲ هرگاه آنها به خیمه و یا نزد قربانگاه می رفتند شست وشو می کردند. همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود

۳۳ بعد حیاط گرداگرد خیمه و قربانگاه را محصور کرد و پرده دروازه ورودی را آویزان نمود. به این ترتیب موسی تمام کارها را به پایان رسانید.

ابر در بالای خیمة مقدس

۳۴ آنگاه ابری خیمه حضور خداوند را پوشاند و جلال خداوند خیمه را پُر کرد.

۳۵ و موسی نتوانست به خیمه حضور خداوند داخل شود، زیرا ابر بر آن قرار گرفته و جلال خداوند آن را پُر ساخته بود.

۳۶ هرگاه که ابر از بالای خیمه برمی خاست، بنی اسرائیل به راه خود ادامه می دادند و آن را تعقیب می کردند.

۳۷ اگر ابر حرکت نمی کرد، مردم هم حرکت نمی کردند.

۳۸ در تمامی دوران آوارگی، قوم در طول روز ابر خداوند را بالای خیمه، و در طول شب آن را به صورت شعله آتش مشاهده می کردند.

 

امثال سلیمان باب ۲۲

  ۱ نیکنامی از ثروت هنگفت بهتر است و محبوبیت از طلا و نقره.

 ۲ فقیر و ثروتمند یک وجه مشترک دارند: هردوی آنها را خداوند آفریده است.

 ۳ شخص باهوش خطر را می بیند و از آن دوری می کند، امّا آدم نادان به سوی آن می رود و خود را گرفتار می سازد.

 ۴ نتیجه فروتنی و اطاعت از خداوند، ثروت و احترام و عمر طولانی است.

 ۵ راه شریران پر از خارها و دامهاست. اگر جان خود را دوست داری از رفتن به آن راه خودداری کن.

 ۶ کودک را در راهی که باید برود، تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.

 ۷ فقیر، اسیر ثروتمند است و کسی که قرض می گیرد، غلام قرض‌دهنده.

 ۸ هر که ظلم بکارد، همان را درو خواهد کرد و قدرتش درهم خواهد شکست.

 ۹ شخص سخاوتمند برکت خواهد یافت، چون خوراک خود را با فقرا تقسیم می کند.

 ۱۰ شخص مسخره کننده را بیرون انداز تا دشمنی و کشمکش و فحاشی خاتمه یابد.

 ۱۱ کسی که قلب پاک و کلام دلنشین را دوست داشته باشد، حتّی پادشاه هم او را دوست خواهد داشت.

 ۱۲ خداوند حافظ راستی است و سخنان دروغ را باطل می سازد.

 ۱۳ آدم تنبل در خانه می ماند و می گوید: «اگر بیرون بروم، شیر مرا خواهد خورد.»

 ۱۴ سخنان زن بدکار مانند یک دام، خطرناک است و هر کسی که مورد غضب خداوند باشد، در آن گرفتار می شود.

 ۱۵ حماقت در وجود کودک نهفته است، امّا تنبیه آن را از او بیرون می کند.

 ۱۶ کسی که به خاطر نفع خود به فقرا ظلم کند و به ثروتمندان هدیه بدهد، سرانجام گرفتار فقر خواهد شد.

  گفتار حکیمانه

 ۱۷ به سخنان مردان حکیم که به تو یاد می دهم، گوش بده و آنها را یاد بگیر،

 ۱۸ زیرا یادآوری و بیان آنها تو را شادمان می سازد.

 ۱۹ این سخنان را امروز به تو تعلیم می دهم تا اعتماد تو بر خداوند باشد.

 ۲۰ من این سی مَثَل را که پر از حکمت و نصیحت است، برای تو نوشته ام

 ۲۱ تا حقیقت را همان طور که هست به تو یاد بدهم و تو نیز آن را به کسانی که از تو می پرسند، تعلیم دهی.

 ۲۲ به شخص فقیری که پشتیبانی ندارد، ظلم نکن و حق بیچارگان را در دادگاه پایمال نساز.

 ۲۳ زیرا خداوند به داد آنها می رسد و کسانی را که به آنها ظلم کرده اند، به سزای کارهایشان می رساند.

 ۲۴ با اشخاص تندخو که زود خشمگین می شوند معاشرت نکن،

 ۲۵ مبادا تو نیز مانند آنها شوی و زندگی خود را تباه کنی.

 ۲۶ ضامن کسی نشو و تعهّد نکن که او قرض خود را ادا خواهد کرد،

 ۲۷ زیرا اگر مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی آن را بپردازی، رختخوابت را از زیرت بیرون می کشند.

 ۲۸ حدود زمین خود را که اجدادت از قدیم تعیین کرده اند، به نفع خود تغییر نده.

 ۲۹ آیا شخصی را که در کار خود مهارت دارد، می بینی؟ او نزد مردمِ عادی باقی نخواهد ماند، بلکه در حضور پادشاهان خدمت خواهد کرد.

 

اعمال رسولان باب ۱

  ۱ تیوفلس عزیزم ، من در اولین نامۀ خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا

 ۲ تا روزیکه بوسیلۀ روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیدۀ خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم :

 ۳ او پس از مرگ ، با دلایل بسیار ، خود را به این افراد ، زنده نشان داد ومدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد.

 ۴ وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت : « اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر ، که در خصوص آن بشما گفته بودم ، باشید.

 ۵ یحیی با آب تعمید می داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت.»

  صعود عیسی مسیح

 ۶ پس هنگامیکه همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند :« خداوندا ، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل باز گردانی ؟»

 ۷ عیسی پاسخ داد « برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهائی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است بدانید.

 ۸ اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.»

 ۹ همینکه عیسی این را گفت ، در حالیکه همه نگاه می کردند ، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.

 ۱۰ هنگامیکه او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفیدپوش در کنار آنان ایستادند

 ۱۱ و پرسیدند « ای مردان جلیلی ، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید ؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد ، همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید ، دوباره بهمین طریق باز خواهد گشت.»

  انتخاب جانشین یهودا

 ۱۲ آنگاه شاگردان از کوه زیتون ، که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است ، به اورشلیم بازگشتند.

 ۱۳ بمحض اینکه به شهر وارد شدند به بالاخانه ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پطرس و یوحنا ، یعقوب و اندریاس ، فیلیپس و توما ، برتولما و متی ، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدائی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند.

 ۱۴ اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع میشدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند.

 ۱۵ در آن روزها پطرس در برابر برادران که عدۀ آنان روی هم در حدود یکصد و بیست نفر بود ایستاد و گفت:

 ۱۶ « ای برادران ، پیشگوئی کتابمقدس که روح القدس بزبان داود نموده است لازم بود در مورد یهودا راهنمای دستگیر کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد ،

 ۱۷ زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت.

 ۱۸ او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطعه زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت

 ۱۹ واین امر باطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطعه زمین را به زبان خودشان « حقل دما » یعنی « مزرعه خونین » نامیدند.»

 ۲۰ پطرس ادامه داد و گفت :« زیرا در کتاب زبور نوشته شده است : « مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود.» و همچنین آمده است : « مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود.»

 ۲۱ بنابر این یکنفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسی خداوند با مارفت و آمد داشت ،

 ۲۲ یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزیکه عیسی از میان ما بالا برده شد ، در جرگۀ ما بوده باید بعنوان گواه بررستاخیز او به جمع ما بپیوندد »

 ۲۳ آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا ( که لقب یوستوس هم داشت ) و دیگری متیاس بود ، برای این خدمت پیشنهاد کردند

 ۲۴ و دعا کرده گفتند :« ای خداوندیکه از قلوب همۀ انسانها آگاهی ، به ما نشان بده که کدامیک از این دو نفر را انتخاب کرده ای

 ۲۵ که جانشین یهودا بشود زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جائیکه سرنوشت او بود برود.»

 ۲۶ پس قرعه انداختند و قرعه بنام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن یازده رسول درآمد.

Go to top