برنامه مطالعه کتاب مقدس

پیدایش فصل 1 مزمور فصل 1 - 2 - 3 متی فصل 1

پیدایش باب ۱

آفرینش جهان

۱ در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.

۲ زمین خالی و بدون ‌شکل ‌بود. همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده ‌بود و روح ‌خدا بر روی آبها حرکت می کرد.

۳ خدا فرمود: «روشنایی بشود» و روشنایی شد.

۴ خدا از دیدن روشنایی خشنود شد و روشنایی را از تاریکی جدا کرد

۵ خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب ‌نام گذاشت . شب گذشت و صبح ‌فرا رسید، این ‌بود روز اول.

۶ خدا فرمود: «فلکی ‌ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»

۷ خدا فلک ‌را ساخت و آبهای زیر فلک ‌را از آبهای بالای فلک ‌جدا کرد.

۸ خدا فلک را آسمان ‌نامید. شب گذشت و صبح ‌فرا رسید، این بود روز دوم .

۹ خدا فرمود: «آبهای زیر آسمان در یک ‌جا جمع شوند تا خشکی ظاهر گردد» و چنان ‌شد.

۱۰ خدا خشکی را زمین ‌نامید و آبها را که ‌در یک ‌جا جمع ‌بودند دریا نام گذاشت . خدا از دیدن آنچه ‌انجام شده ‌بود، خشنود شد.

۱۱ سپس خدا فرمود: «زمین همه ‌نوع گیاه برویاند، گیاهانی که ‌دانه بیاورند و گیاهانی که میوه بیاورند» و چنین شد.

۱۲ پس ‌زمین همه ‌نوع گیاه ‌رویانید و خدا از دیدن ‌آنچه انجام ‌شده ‌بود، خشنود شد.

۱۳ شب گذشت ‌و صبح ‌فرا رسید، این بود روز سوم.

۱۴ بعد از آن خدا فرمود: «اجرام نورانی در آسمان به ‌وجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روزها، سالها و فصلها را نشان دهند

۱۵ آنها در آسمان بدرخشند تا بر زمین ‌روشنایی دهند.» و چنین ‌شد.

۱۶ پس ‌از آن ، خدا دو جرم نورانی بزرگ ساخت ، یکی خورشید برای سلطنت در روز و یکی ماه ‌برای سلطنت در شب . همچنین ‌ستارگان را ساخت .

۱۷ آنها را در آسمان ‌قرار داد تا بر زمین روشنایی دهند

۱۸ و بر روز و شب ‌سلطنت نمایند و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. خدا، از دیدن آنچه ‌شده بود، خشنود شد.

۱۹ شب گذشت ‌و صبح فرا رسید، این ‌بود روز چهارم .

۲۰ پس ‌از آن خدا فرمود: «آبها از انواع جانوران ‌و آسمان ‌از انواع ‌پرندگان ‌پُر شوند.»

۲۱ پس ، خدا جانداران بزرگ دریایی و همه جانورانی که ‌در آب ‌زندگی می کنند و تمام ‌پرندگان ‌آسمان را آفرید. خدا از دیدن آنچه ‌کرده ‌بود، خشنود شد

۲۲ و همه آنها را برکت داد و فرمود تا بارور شوند و دریا را پُر سازند و به ‌پرندگان فرمود: «بارور ‌و کثیر شوید.»

۲۳ شب ‌گذشت و صبح ‌فرا رسید، این ‌بود روز پنجم .

۲۴ بعد از آن ، خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات به وجود آورد، اهلی و وحشی ، بزرگ و کوچک » و چنین ‌شد.

۲۵ پس خدا، همه آنها را ساخت ‌و از دیدن ‌آنچه انجام شده بود، خشنود شد.

۲۶ پس ‌از آن خدا فرمود: «اینک انسان را بسازیم . ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان ‌آسمان ‌و همه حیوانات اهلی و وحشی ، بزرگ و کوچک و بر تمام ‌زمین حکومت کنند.»

۲۷ پس ‌خدا انسان ‌را شبیه خود آفرید. ایشان ‌را زن و مرد‌آفرید.

۲۸ آنها را برکت ‌داد و فرمود: «بارور و کثیر شوید. نسل شما در تمام زمین ‌زندگی کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. من شما را بر ماهیان و پرندگان ‌و تمام حیوانات ‌وحشی می گمارم .

۲۹ هر نوع ‌گیاهی که غلات و دانه بیاورد و هر نوع گیاهی که میوه ‌بیاورد برای شما آماده کرده ام ‌تا بخورید.

۳۰ امّا هر نوع ‌علف ‌سبز را برای خوراک تمام ‌حیوانات و رندگان آماده ‌کرده ام .» و چنین ‌شد.

۳۱ خدا از دیدن ‌تمام کارهایی که انجام شده بود، بسیار خشنود گشت . شب گذشت و صبح ‌فرا رسید. این بود روز ششم .

 

مزامیر باب ۱

  خوشبختی واقعی

 ۱ ‌خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی رود و با مسخره کنندگان همنشین نمی شود،

 ۲ بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او می اندیشد.

 ۳ او مانند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد، میوه خود را در موسمش می دهد و برگهایش پژمرده نمی گردد و در همه کارهای خود موفّق است.

 ۴ امّا شریران چنین نیستند. بلکه آنان مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می سازد.

 ۵ بنا بر این شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد.

 ۶ خداوند راهنما و حافظ نیکوکاران است امّا عاقبت بدکاران هلاکت و نابودی است.

مزامیر باب ۲

  پادشاه برگزیده خدا

 ۱ چرا ملّتها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه می چینند؟

 ۲ پادشاهان زمین قیام می کنند، و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند.

 ۳ آنها می گویند: «بیایید زنجیر بندگیِ خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم.»

 ۴ خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است، به نقشه های ایشان می خندد.

 ۵ آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می نماید و با غضب خود آنها را به وحشت انداخته، می فرماید:

 ۶ «من پادشاهِ برگزیده خود را در صهیون، کوه مقدّس خود، بر تخت نشانده ام.»

 ۷ پادشاه می گوید: «من فرمان خداوند را اعلام می کنم، او به من گفته است: از امروز من پدر تو شده ام، و تو پسر من هستی.

 ۸ تو از من بخواه، و من تمام ملّتها را میراث تو می سازم؛ و تمام زمین از آن تو خواهد بود.

 ۹ تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه گران آنان را درهم خواهی شکست.»

 ۱۰ اکنون ای پادشاهان، توجّه کنید و ای حکمرانان روی زمین، آگاه باشید.

 ۱۱ خداوند را با ترس و لرز خدمت کنید.

 ۱۲ در برابر او تعظیم کنید، مبادا خشم او برافروخته شده شما را هلاک سازد. خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند.

مزامیر باب ۳

  توکل بر خدا هنگام سختی ها

 ۱ خداوندا، دشمنان بسیار دارم، عدّه زیادی علیه من برخاسته اند.

 ۲ آنها درباره من صحبت می کنند و می گویند: «خدا او را کمک نخواهد کرد.»

 ۳ امّا تو ای خداوند، همیشه سپر من در برابر خطرات هستی؛ تو به من پیروزی می بخشی و به من شجاعت می دهی.

 ۴ به حضور خداوند فریاد می کنم و او از کوه مقدّس خود مرا اجابت می کند.

 ۵ آسوده می خوابم و دوباره بیدار می شوم زیرا خداوند از من مراقبت می کند.

 ۶ از ده ها هزار دشمنی که مرا از هر طرف احاطه کرده اند ترسی ندارم.

 ۷ ای خداوند برخیز، ای خدا مرا نجات بده. دشمنانم را مجازات کن و قدرت آنها را درهم بشکن تا نتوانند به من آسیبی برسانند.

 ۸ رهایی از سوی خداوند است و او به مؤمنین خود برکت خواهد داد.

 

انجیل متی باب ۱

  شجره نامۀ عیسی مسیح

 ۱ شجره نامه عیسی مسیح، پسر داود، پسر ابراهیم:

 ۲ ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود.

 ۳ و یهودا پدر فارص و زارح «از تامار» و فارص پدر حصرون و حصرون پدر ارام

 ۴ و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون

 ۵ و شلمون پدر بوعز «ازراحاب» و بوعز پدر عوبید «ازروت» و عبید پدر یسی

 ۶ و یسی پدر داود پادشاه بود. داود پدر سلیمان بود « از زوجه اوریا»

 ۷ و سلیمان پدر رحبعام و رحبعام پدر ابیاه و ابیاه پدر آسا

 ۸ و آسا پدر یهوشافاط و یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عزیا

 ۹ و عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیاه

 ۱۰ وحزقیاه پدر منسی ومنسی پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود.

 ۱۱ ویوشیاه پدر یکنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.

 ۱۲ پس از تبعید یهودیان به بابل یکنیا پدر سألتئیل شد و سألتئیل پدر زر و بابل

 ۱۳ و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور

 ۱۴ و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایلیهود

 ۱۵ وایلیهود پدر ایلعاذرو ایلعاذر پدر متان و متان پدر یعقوب

 ۱۶ و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسای ملقب به مسیح را بدنیا آورد.

 ۱۷ به این ترتیب از ابراهیم تا داود چهارده نسل و از داود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است.

  تولد عیسی

 ۱۸ تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادراو که به عقد یوسف درآمده بود قبل از آنکه به خانه شوهر برود بوسیله روح القدس آبستن شد.

 ۱۹ یوسف که مردی نیکوکاری بود و نمی خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود.

 ۲۰ یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت :«ای یوسف پسر داود، از بردن مریم به خانه خود نترس. زیرا آنچه در رحم او است از روح القدس است .

 ۲۱ او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهائی خواهد داد.»

 ۲۲ این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد:

 ۲۳ « باکره ای آبستن شده پسری خواهد زائید که عمانوئیل ـ یعنی خدا با ما ـ خوانده خواهد شد.»

 ۲۴ یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد.

 ۲۵ اما تا زمانیکه مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.

Go to top