برنامه مطالعه کتاب مقدس

پیدایش فصل 5 مزمور فصل 10- 11- 12 متی فصل 5

پیدایش باب ۵

فرزندان آدم

۱ اسامی فرزندان ‌آدم از این ‌قرار است . ‌وقتی خدا، انسان را خلق کرد، ایشان را شبیه ‌خود آفرید.

۲ ایشان ‌را زن و مرد ‌آفرید. و آنان را برکت ‌داد و اسم آنها را انسان گذاشت .

۳ وقتی آدم صد و سی ساله ‌شد صاحب ‌پسری شد که ‌شکل خودش ‌بود. اسم او را شیث ‌گذاشت .

۴ بعد از آن ‌آدم ‌هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران ‌دیگری شد.

۵ او در نهصد و سی سالگی مرد.

۶ وقتی شیث صد و پنج ساله ‌بود، پسرش انوش به دنیا آمد.

۷ بعد از آن هشتصد و هفت ‌سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران دیگر شد.

۸ او در نهصد و دوازده سالگی مرد.

۹ وقتی انوش ‌نود ساله شد، پسرش قینان ‌به ‌دنیا آمد.

۱۰ بعد از آن ‌هشتصد و پانزده ‌سال ‌دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد.

۱۱ او در نهصد و پنج ‌سالگی مرد.

۱۲ قینان ، هفتاد ساله بود که ‌پسرش ‌مهللئیل به دنیا آمد.

۱۳ بعد از آن هشتصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران دیگر شد.

۱۴ او در نهصد و ده سالگی مرد.

۱۵ مهللئیل ، شصت ‌و پنج ساله بود که پسرش یارد به دنیا آمد.

۱۶ بعد از آن هشتصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.

۱۷ او در هشتصد و نود و پنج ‌سالگی مرد.

۱۸ یارد، صد و شصت و دو ساله ‌بود که پسرش ‌خنوخ به دنیا آمد.

۱۹ بعد از آن هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد.

۲۰ او در نهصد و شصت و دو سالگی مرد.

۲۱ خنوخ ، شصت و پنج ‌ساله ‌بود که ‌پسرش ‌متوشالح به دنیا آمد.

۲۲ بعد از آن ، خنوخ سیصد سال ‌دیگر زندگی کرد و همیشه رابطه نزدیکی با خدا داشت . او دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد،

۲۳ و تا سیصد و شصت ‌و پنج سالگی درحالی که ‌رابطه ‌نزدیکی با خدا داشت ،

۲۴ زندگی کرد و بعد از آن ‌ناپدید شد، چون ‌خدا او را برد.

۲۵ متوشالح ، صد و هشتاد و هفت ساله بود که ‌پسرش لمک به دنیا آمد.

۲۶ بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران دیگر شد.

۲۷ او در نهصد و شصت و نه ‌سالگی مرد.

۲۸ لمک ، صد و هشتاد و دو ساله بود که ‌پسری برای او به دنیا آمد.

۲۹ لمک گفت : «این ‌پسر، ما را از سختی کار زراعت ‌در روی زمینی که خداوند آن را لعنت ‌کرده ، آرام خواهد ساخت .» بنا براین ، اسم ‌او را نوح ‌گذاشت .

۳۰ لمک ‌بعد از آن ‌پانصد و نود و پنج ‌سال ‌دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران ‌دیگر شد.

۳۱ او در سن هفتصد و هفتاد و هفت سالگی مرد.

۳۲ بعد از آنکه نوح ‌پانصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به نامهای سام ، حام و یافث .

 

مزامیر باب ۱۰

  دعای دادخواهی

 ۱ خداوندا، چرا دور ایستاده ای؟ چرا هنگامی که ما در سختی هستیم خود را پنهان می کنی؟

 ۲ شریران متکبّرند و بر فقیران ستم می کنند، آنان را در دامهای خودشان گرفتار کن.

 ۳ شریران به مقاصد شریرانه خود افتخار کرده، طمعکاران را می ستایند و خداوند را انکار می کنند.

 ۴ شریران در غرور خود به خداوند توجّه ندارند، و در فکر ایشان، خدا جایی ندارد!

 ۵ مرد شریر در همه چیز موفّق است، او دشمنان خود را به هیچ می شمارد و نمی تواند داوری خدا را بفهمد.

 ۶ در دل خود می گوید: «هرگز نخواهم افتاد، هرگز مشکلی نخواهم داشت.»

 ۷ سخنانش سراسر دروغ، نفرین و تهدید است و شرارت و گناه از زبانش جاری است.

 ۸ در روستاها برای کشتن مردم بی گناه کمین می کند، و مراقب است تا اشخاص بیچاره را گرفتار سازد.

 ۹ مانند شیر در مخفیگاه خود کمین می کند و در انتظار مردم درمانده است تا آنها را به دام اندازد.

 ۱۰ مردم بیچاره در مقابل آنان تعظیم می کنند و اسیر قدرت آنان می گردند.

 ۱۱ مرد شریر در دل خود می گوید: «خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است.»

 ۱۲ ای خداوند، ای خدای من، برخیز و شریران را مجازات کن، بیچارگان را فراموش مکن.

 ۱۳ چگونه شریر می تواند به خدا اهانت کند و به خود بگوید که خدا مرا مجازات نخواهد کرد؟

 ۱۴ امّا تو ای خداوند، غم و مصیبت مردم را می بینی، تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده ای، و توکّل آنان به توست، تو مددکار یتیمان هستی.

 ۱۵ بازوی مردم شریر و بدکار را بشکن و آنها را به خاطر خطاهایشان مجازات کن تا شرارتشان از بین برود.

 ۱۶ خداوند تا به ابد پادشاه است. کسانی که خدایان دیگر را پرستش می کنند، از زمین وی رانده خواهند شد.

 ۱۷ ای خداوند، تو دعای فروتنان را می شنوی. دل آنان را قوی می گردانی و به فریاد و زاری آنان گوش می دهی.

 ۱۸ تو گریه یتیمان و ستمدیدگان را می شنوی، تو به نفع آنان داوری خواهی کرد.

مزامیر باب ۱۱

 توکل بر خداوند

 ۱ من به خداوند توکّل دارم. چرا به من می گویید: «مانند پرنده به کوه ها فرار کن.

 ۲ زیرا شریران کمان به دست گرفته و تیر را به زه نهاده اند تا آن را در تاریکی به سوی نیکان پرتاب کنند.

 ۳ در زمانی که نیکی از بین رفته است، نیکان چه می توانند بکنند؟»

 ۴ خداوند در معبد مقدّس خویش است. تخت خدا در آسمان استوار است. او همه جا مراقب مردم است و هرچه می کنند، می داند.

 ۵ خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار می دهد. او با تمام وجود از بدکاران بیزار است.

 ۶ بر شریران، باران آتش و گوگرد می فرستد و نصیب آنان، بادهای سوزاننده است.

 ۷ خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست.

 

مزامیر باب ۱۲

  درخواست کمک در زمانه شریر

 ۱ خداوندا، مدد فرما! زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمی شود.

 ۲ مردم به یکدیگر دروغ می گویند و با چرب زبانی و ریاکاری با یکدیگر گفت وگو می کنند.

 ۳ خداوندا، زبانهای چرب و نرم را قطع کن و اشخاص مغرور و متکبّر را خاموش ساز.

 ۴ ایشان می گویند: «با زبان خود موفّق خواهیم شد. هرچه بخواهیم می گوییم و هیچ کس نمی تواند مانع ما شود.»

 ۵ خداوند می فرماید: «چون بر مردم مسکین ظلم شده و فریاد و ناله فقیران برخاسته است، می آیم و امنیّتی را که می خواستند به آنها می دهم.»

 ۶ وعده های خداوند قابل اطمینان و مانند نقره ای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد، صاف و بی آلایش هستند.

 ۷ خداوندا، شریران همه جا رخنه کرده اند و شرارت مورد ستایش است!

 ۸ ما را همیشه در پناه خود نگه دارو از این زمانه شریر محافظت فرما.

 

انجیل متی باب ۵

  موعظۀ سر کوه

 ۱ وفتی عیسی جمعیت زیادی را دید ، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند

 ۲ و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد:

  خوشبختی واقعی

 ۳ «خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا، پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.

 ۴ خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

 ۵ خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.

 ۶ خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

 ۷ خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید.

 ۸ خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

 ۹ خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

 ۱۰ خوشا به حال کسانیکه در راه نیکی جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.

 ۱۱ خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هرگونه افترائی به شما می زنند.

 ۱۲ خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند.

  نمک و نور

 ۱۳ شما نمک جهان هستید ولی هر گاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه می تواند آن را بار دیگر نمکین ساخت ؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

 ۱۴ شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد.

 ۱۵ هیچکس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد بلکه آن را بر چراغپایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد.

 ۱۶ نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

  شریعت

 ۱۷ فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم.

 ۱۸ یقین بدانید که تا آسمان و زمی ن بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد

 ۱۹ پس هر گاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست ترین فرد محسوب خواهد شد حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد.

 ۲۰ بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.

  خشم و غضب

 ۲۱ شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: « قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد.»

 ۲۲ اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را « احمق » بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.

 ۲۳ پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد،

 ۲۴ هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن .

 ۲۵ با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما والا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد.

 ۲۶ یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد.

  زنا

 ۲۷ شنیداید که گفته شده: « زنا نکن »

 ۲۸ اما من به شما می گویم هر گاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است.

 ۲۹ پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آن را بیرون آور و دورانداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی.

 ۳۰ اگر دست راستت تو را گمراه می سازد آنرا ببر و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

  طلاق

 ۳۱ همچنین گفته شده: « هر گاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاقنامه ای به او بدهد »

 ۳۲ اما من به شما می گویم: هر گاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند.

  سوگند خوردن

 ۳۳ همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: « قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما»

 ۳۴ اما من می گویم به هیچوجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خدا است ،

 ۳۵ نه به زمی ن زیرا که پای انداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است

 ۳۶ و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی موئی از آن را سیاه یا سفید کنی.

 ۳۷ سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده بر این از شیطان است.

  انتقام

 ۳۸ شنیده اید که گفته شده: » چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان«

 ۳۹ اما من به شما می گویم به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند گونه دیگر خود را بطرف او بگردان.

 ۴۰ هر گاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش.

 ۴۱ هر گاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو.

 ۴۲ به کسی که ازتو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند روی نگردان.

  مهربانی با دشمن

 ۴۳ شنیده اید که:« همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن .»

 ۴۴ اما من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانیکه به شما جفا می رسانند دعا کنید.

 ۴۵ به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان می تاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران می باراند.

 ۴۶ اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟

 ۴۷ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید ؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟

 ۴۸ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.

Go to top