برنامه مطالعه کتاب مقدس

اول سموئیل فصل 27 حزقیال فصل 23 ملاکی فصل 2

اول سموئیل باب ۲۷

داوود در بین فلسطینیها

۱ داوود در دل خود گفت: «من بالاخره یک روز به دست شائول کشته می شوم. پس بهتر است که به کشور فلسطینیان فرار کنم تا شائول از تعقیب من در اسرائیل دست بردارد و من از دستش آرام شوم.»

۲ پس داوود با ششصد نفر از همراهان خود پیش اخیش پسر معوک، پادشاه جت رفت.

۳ همراهانش هر کدام با فامیل خود و داوود هم با دو زن خود، یعنی اخینوعم یزرعیلی و ابیجایل کرملی، زن نابال در آنجا ساکن شدند.

۴ خبر فرار داوود به جت، به گوش شائول رسید. پس از تعقیب داوود دست کشید.

۵ داوود به اخیش گفت: «اگر به من لطف کنی می خواهم به جای پایتخت در یکی از شهرهای اطراف زندگی کنم.»

۶ اخیش موافقت کرد و شهر صقلغ را که تا به امروز هم به پادشاهان یهودا متعلّق است، به او داد.

۷ به این ترتیب داوود برای مدّت یک سال و چهار ماه در بین فلسطینیان زندگی کرد.

۸ داوود و همراهانش به جشوریان، جزریان و عمالقه که از روزگاران قدیم در امتداد شور و مصر زندگی می نمودند، حمله می کردند.

۹ و به هر جایی که حمله می کردند، تمام زنان و مردان آنجا را می کشتند و گوسفند، گاو، الاغ، شتر و حتّی لباس آنها را هم گرفته پیش اخیش برمی گشتند.

۱۰ اخیش می پرسید: «امروز به کجا حمله کردید؟» داوود جواب می داد: «به جنوب یهودا» یا «به مردم یرحمئیل» یا «به قینیان.»

۱۱ داوود در حمله های خود زن یا مردی را زنده نمی گذاشت، مبادا به جت بیایند و گزارش کارهای او را بدهند. داوود در تمام مدّتی که در کشور فلسطینیان زندگی می کرد، کارش همین بود.

۱۲ اخیش حرف داوود را باور می نمود و فکر می کرد که قوم اسرائیل بکلّی از او متنفّر هستند و حالا برای همیشه پیش او می ماند و او را خدمت می کند.

 

حزقیال باب ۲۳

  خواهران گناهکار

 ۱ خداوند به من فرمود:

 ۲ «ای انسان فانی، دو خواهر بودند، دختران یک مادر.

 ۳ وقتی جوان بودند، در مصر روسپیگری کردند. در جوانی روسپی شدند، سینه هایشان در آنجا نوازش شد و بکارت خود را از دست دادند.

 ۴ خواهر بزرگتر اهوله و خواهر کوچکتر اهولیبه نام داشت. اهوله سامره و اهولیبه اورشلیم است. ایشان از آن من شدند و پسران و دختران به دنیا آوردند.

 ۵ در زمانی که اهوله از آن من بود، روسپیگری کرد و عاشق آشوریان شد.

 ۶ رزمندگانی که جامه بنفش به تن داشتند، فرمانداران، سرداران، همه ایشان جوانان دلپسند و اسب سواران بودند.

 ۷ او روسپی همه افسران آشوری شد و شهوت او باعث شد که با پرستش بُتهای آشوری خود را آلوده سازد.

 ۸ او همچنان به کار خود ادامه داد، فاحشه ای در مصر، آنجا که بکارتش را از دست داده بود. از زمانی که دختر جوانی بود، مردان با او همبستر شدند و با او چون فاحشه رفتار کردند.

 ۹ بنا بر این من او را به دست عاشقان آشوریش که خواستارشان بود ‌سپردم.

 ۱۰ ایشان او را برهنه ساختند و دختران و پسران او را دستگیر کردند و سپس او را با شمشیر کشتند. زنان در همه جا مورد سرنوشت شوم او صحبت می کردند.

 ۱۱ «اگرچه خواهرش اهولیبه این را دید، امّا او در روسپیگری از خواهر خود بدتر، فاسدتر و شهوتران بود.

 ۱۲ او نیز پر از هوس برای بزرگان آشور، افسران، رزمندگان با جامه های آبی روشن و افسران سواره نظام و همه مردان جوان زیبا روی بود.

 ۱۳ دیدم که او نیز آلوده شده است و هر دو به یک راه رفته اند.

 ۱۴ «او بیشتر و بیشتر در عمق فساد غرق شد.

 ۱۵ او جذب تصاویر کَنده کاری شده مقامات بابلی روی دیوار با کمربند و سربندهای زیبا که با رنگ قرمز رنگ شده بودند، گشت.

 ۱۶ هنگامی که آنها را دید، شهوتی شد و به دنبال ایشان قاصدانی به بابل فرستاد.

 ۱۷ بابلی ها آمدند و با او همبستر شدند. و با شهوت خود او را آلوده ساختند و پس از آنکه خود را با ایشان آلوده ساخت با بیزاری از ایشان روی گردان شد.

 ۱۸ هنگامی که آشکارا به روسپیگری و عریانی خویش ادامه داد، من از او همچون خواهرش بیزار و روی گردان شدم.

 ۱۹ امّا او بیشتر مانند زمان جوانی اش که در سرزمین مصر روسپی بود، روسپیگری کرد.

 ۲۰ او پر از هوس برای مردان شهوترانی بود که مانند الاغ و اسب بودند.

 ۲۱ ای اهولیبه، می خواستی فسادی را که در جوانی در مصر مرتکب شدی و مجرم شناخته شدی تکرار کنی، هنگامی که مردان با سینه های تو بازی کردند و تو بکارت خود را از دست دادی.»

  داوری خدا بر خواهر جوانتر

 ۲۲ ای اهولیبه، خداوند متعال چنین می فرماید: «من عاشقانت را که حالا تو از آنها متنفّر شده ای، علیه تو تحریک می کنم تا از هر طرف به تو هجوم آورند.

 ۲۳ بابلی ها و تمام کلدانیان را از فقود، شوع و قوع جمع می کنم و همچنین آشوریان را که جوانان جنگجو و خوش چهره و سوارکاران ماهر هستند با فرماندهان و رهبرانشان برضد تو می فرستم.

 ۲۴ ایشان از شمال با ارتشی بزرگ و ارّابه ها و گاریها یورش خواهند آورد. ایشان با سپر و کلاهخود از خودشان محافظت می کنند و تو را محاصره خواهند کرد. من تو را به دست ایشان خواهم داد و تو را با قوانین خود داوری خواهند کرد.

 ۲۵ چون از تو خشمگین هستم، اجازه خواهم داد که در خشم خود با تو رفتار کنند. ایشان بینی و گوشهای تو را خواهند برید و فرزندانت را خواهند کشت. بله ایشان پسران و دخترانت را دستگیر می کنند و بقیّه را طعمه آتش خواهند کرد.

 ۲۶ ایشان جامه از تن تو بیرون خواهند آورد و جواهرات پرارزش تو را خواهند برد.

 ۲۷ بنا بر این به هرزگی و روسپیگری که تو از سرزمین مصر آوردی پایان می دهم. تو دیگر خواستار ایشان نخواهی بود و دیگر مصر را به یاد نخواهی آورد.»

 ۲۸ این است آنچه خداوند متعال می فرماید: «من تو را به دست کسانی که از ایشان نفرت داری خواهم سپرد، به دست کسانی که با بیزاری از ایشان روی گردان شدی.

 ۲۹ چون از تو متنفّر هستند، هرچه را که برای آن کار کرده ای خواهند گرفت و تو را چون فاحشه ای عریان رها خواهند کرد.

 ۳۰ شهوت و روسپیگری تو، اینها را بر سرت آورده است زیرا تو روسپی ملّتها شدی و خود را با بُتهای ایشان آلوده کردی.

 ۳۱ تو در راه خواهرت رفتی، بنا بر این جام مجازات او را به دست تو می دهم.»

 ۳۲ خداوند متعال می فرماید: «تو از جام ژرف و بزرگ خواهرت خواهی نوشید. همه تو را مسخره خواهند کرد و ریشخند خواهند نمود،زیرا گنجایش آن فراوان است.

 ۳۳ تو پر از مستی و اندوه خواهی شد. جام خواهر تو سامره، جام وحشت و نابودی است.

 ۳۴ تو آن را خواهی نوشید و تهی خواهی کرد و با تکه های شکسته آن سینه خود را پاره خواهی نمود. من خداوند چنین سخن گفته ام.»

 ۳۵ این است آنچه خداوند متعال می فرماید: «چون مرا فراموش و به من پشت کردی، پس به خاطر شهوترانی و روسپیگری خود رنج خواهی برد.» داوری خدا بر هر دو خواهر

  داوری خدا بر هر دو خواهر

 ۳۶ خداوند به من فرمود: «ای انسان فانی، آیا اهوله و اهولیبه را داوری خواهی کرد؟ آنگاه ایشان را از کارهای پلیدشان آگاه ساز.

 ۳۷ زیرا ایشان زنا کرده اند و حتّی پسرانی را که برای من زاییده بودند، به عنوان خوراک برای بُتها قربانی کردند.

 ۳۸ همچنین ایشان معبد بزرگ مرا آلوده کردند و روز سبت مرا بی حرمت ساختند.

 ۳۹ در همان روزی که فرزندان خود را کشتند و قربانی بُتها کردند، به معبد بزرگ من آمدند و آن را آلوده ساختند.

 ۴۰ «ایشان حتّی به سرزمین ‌های دور برای مردان قاصدان فرستادند تا بیایند و آمدند. خود را برای ایشان شست وشو کردند و چشمهای خود را آرایش کردند و به خود جواهرات آویختند.

 ۴۱ بر روی نیمکت با شکوهی نشستند و بر روی میزی که جلوی آن بود بُخور و روغنی را که به آنها دادم، گذاشتند.

 ۴۲ صدای ناهنجار مردم اطراف او را دربر گرفته بود، بسیاری از این مردان مست را از صحرا آورده بودند و ایشان بازوبند به بازوی زنان بستند و تاجهای زیبا بر سرشان گذاشتند.

 ۴۳ آنگاه گفتم، آه که از زنا کردن فرسوده شده است، امّا ایشان با او همبستر می شوند.

 ۴۴ ایشان بارها نزد این روسپیان رفتند، ایشان نزد این زنهای هرزه یعنی اهوله و اهولیبه بازگشتند.

 ۴۵ پس داوران دادگر باید ایشان را برای زناکاری و خونریزی مجرم اعلام کنند، زیرا زناکارند و دستهایشان به خون آلوده است.»

 ۴۶ خداوند متعال چنین می فرماید: «گروهی را علیه ایشان برمی انگیزم تا ایشان را هراسان و تاراج کنند.

 ۴۷ این گروه ایشان را سنگسار خواهند کرد و با شمشیرهای خود ایشان را تکه تکه خواهند نمود، فرزندانشان را خواهند کشت و خانه هایشان را به آتش خواهند کشید.

 ۴۸ بنا بر این در این سرزمین به هرزگی پایان خواهم داد تا هشداری برای همه زنان باشد تا مانند شما هرزگی نکنند.

 ۴۹ ایشان سزای هرزگی شما را خواهند پرداخت و به خاطر بت پرستی گناهکارانه خود، مجازات خواهید شد و خواهید دانست که من، خداوند متعال هستم.»

 

ملاکی باب ۲

  ۱ اکنون ای کاهنان، این اخطار برای شماست:

 ۲ خداوند متعال می فرماید «اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا بجا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد، در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کرده ام، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید.

 ۳ فرزندان شما را تنبیه می کنم، و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم.

 ۴ آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان، فرزندان لاوی بسته بودم، شکسته نشود.

 ۵ «در آن پیمان به جدّ شما، لاوی قول دادم که به آنها حیات و آرامش بدهم و دادم چون آنها از نام من می ترسیدند و به من احترام می گذاشتند.

 ۶ آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عدّه زیادی را به راه راست هدایت نمودند.

 ۷ چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند.

 ۸ «امّا شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعالیم غلط، سبب گمراهی عدّه زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم، شکسته اید.

 ۹ پس، من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خوار و حقیر می سازم، زیرا دستورات مرا انجام نمی دهید، بلکه در اجرای قوانین بی عدالتی می نمایید.»

  خیانت قوم نسبت به خدا

 ۱۰ ‌آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یکدیگر خیانت می کنیم و پیمانی را که خداوند با اجداد ما بست، می شکنیم؟

 ۱۱ مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب کارهای زشتی شدند. مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست ازدواج کردند

 ۱۲ باشد که خداوند تمام کسانی را که این کارها را انجام داده اند، از میان قوم اسرائیل محو کند و هرگز دوباره به آنها اجازه ندهد تا در میان قوم، برای خداوند متعال قربانی بگذرانند.

 ۱۳ شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پُر می سازید و ناله و زاری می کنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما می آورید، نمی پذیرد.

 ۱۴ می پرسید: «چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟» چون شما پیمانی را که با همسرتان، که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد.

 ۱۵ آیا خدا شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید.

 ۱۶ خداوند، خدای اسرائیل می فرماید: «من از طلاق نفرت دارم. همچنین از کسی که در حق زن خود ظلم می کند. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید.»

  روز داوری نزدیک است

 ۱۷ شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید امّا می پرسید: «چگونه او را خسته ساخته ایم؟» با سخنانی که می گویید: «خداوند از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است و آنها را دوست می دارد.» یا می پرسید: «آن خدای عادل کجاست؟»

Go to top