برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 28 اشعیا فصل 28 اول قرنتیان فصل 11

اعداد باب ۲۸

مراسم قربانی روزانه

۱ خداوند به موسی فرمود

۲ که به قوم اسرائیل این چنین دستور بدهد: قربانی هایی که بر آتش به خداوند تقدیم می کنید، مرا خشنود می سازند، پس باید در موقع معیّن و مطابق دستور خداوند تقدیم شوند.

۳ این قربانی باید دو برّه نر یک ساله و بی عیب باشد و هر روز به عنوان قربانی سوختنی تقدیم شود.

۴ یک برّه را در صبح و یکی را در شام قربانی کنند.

۵ با هر کدام آنها، یک کیلو آرد مرغوب، مخلوط با یک لیتر روغن زیتون، به عنوان هدیه آردی تقدیم شود.

۶ این قربانی سوختنی است در کوه سینا تعیین شد تا هر روز به عنوان عطر خوشبو به خداوند تقدیم شود.

۷ به علاوه، با برّه ای که در صبح قربانی می شود هدیه نوشیدنی هم باید تقدیم گردد و آن عبارت است از یک لیتر شراب و باید در قربانگاه در حضور من ریخته شود.

۸ همچنین با برّه قربانی شام نیز، هدیه آردی و نوشیدنی تقدیم گردد. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می شود، برای خداوند دلپسند است.

قربانی روز سبت

۹ در روز سبت دو برّه یک ساله و بی عیب قربانی شود. همراه این قربانی هدیه آردی نیز باشد که عبارت است از: دو کیلو آرد مخلوط با یک لیتر روغن زیتون و همچنین یک لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی، تقدیم گردد.

۱۰ این قربانی باید در هر سبت به علاوه قربانی روزانه، با هدیه نوشیدنی آن تقدیم شود.

قربانی ماه نو

۱۱ در روز اول هر ماه، باید یک قربانی سوختنی به خداوند تقدیم گردد که عبارت است از: دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله که همه باید سالم و بی عیب باشند.

۱۲ همچنین برای هر گاو سه کیلو، برای قوچ دو کیلو

۱۳ و برای هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون به عنوان هدیه آردی، تقدیم شود. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می گردد، برای خداوند دلپسند می باشد.

۱۴ با هر گاو دو لیتر شراب، با قوچ یک و نیم لیتر و با هر برّه یک لیتر به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم شود. این قربانی سوختنی است که باید هر ماه در طول سال تقدیم شود.

۱۵ به جز قربانی سوختنی روزانه و هدیه نوشیدنی آن، یک بُز نر هم، در روز اول هر ماه، به عنوان قربانی گناه تقدیم شود.

عید نان فطیر

۱۶ در روز چهاردهم ماه اول، مراسم فصح را به احترام نام خداوند برگزار کنید.

۱۷ از روز پانزدهم برای هفت روز مراسم عید را جشن بگیرید و در این روزها، تنها نان بدون خمیرمایه خورده شود.

۱۸ روز اول عید، روز عبادت است و کار دیگری نکنید.

۱۹ در این روز، دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله، که همه سالم و بی عیب باشند، به عنوان قربانی سوختنی بر آتش به خداوند تقدیم شود.

۲۰ با هر گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو،

۲۱ با هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون به عنوان هدیه آردی تقدیم گردد.

۲۲ یک بُز نر هم، برای کفّاره گناهان خود قربانی کنید.

۲۳ این قربانی ها، علاوه بر قربانی هایی می باشند که هر روز صبح تقدیم می شوند.

۲۴ در طول این هفت روز، به غیراز قربانی سوختنی روزانه و هدیه نوشیدنی آن، قربانی مخصوص فصح را نیز، تقدیم کنید. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می شود، مورد پسند خداوند می باشد.

۲۵ در روز هفتم دوباره برای عبادت جمع شوید و هیچ کار دیگری نکنید.

عید نوبر محصولات

۲۶ در روز عید نوبر محصولات، که اولین محصول غلّه را به خداوند تقدیم می کنید، همگی باید برای عبادت جمع شوید و به هیچ کار دیگری دست نزنید.

۲۷ در این روز، دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برّه نر یک ساله را به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی برای خداوند دلپسند می باشد.

۲۸ همچنین با هر گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو

۲۹ و با هر برّه یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون، به عنوان هدیه آردی تقدیم شود.

۳۰ برای کفّاره گناهان خود، یک بُز نر را هم قربانی کنید.

۳۱ این قربانی ها باید با هدایای نوشیدنی آنها تقدیم شوند. اینها به اضافه قربانی سوختنی روزانه می باشند که با هدیه آردی آن تقدیم می گردد. همه حیواناتی که قربانی می شوند، باید سالم و بی عیب باشند.

 

اشعیا باب ۲۸

  اخطاری به اسرائیل

 ۱ وای بر پادشاهی شمالی اسرائیل! جلال او مثل تاجهای گُلی که بر سر رهبران مست آن است، محو و نابود خواهد شد. به سرهای مغرورشان عطرهای خالص زده اند، امّا آنها در حال مستی کامل مثل مردگان افتاده اند.

 ۲ خداوند آدمی قوی و زورمند و آماده برای حمله در اختیار دارد. کسی که مثل توفان تگرگ، مانند باران سیل آسا، و مثل سیلی خروشان و مخرّب، تمام این سرزمین را خواهد پوشانید.

 ۳ غرور آن رهبران مست، زیر پا لِه خواهد شد.

 ۴ جلال زودگذر رهبران مغرور مثل انجیرهای زودرس است که به محض رسیدن، آنها را می چینند و می خورند و ناپدید می شوند.

 ۵ روزی می آید که خداوند متعال مانند تاج گُلی بر سر بازماندگان قوم خودش خواهد بود.

 ۶ او به داورانی که زنده مانده اند، حس عدالت خواهی و به کسانی که از دروازه های شهر در برابر حملات دفاع می کنند، شهامت خواهد بخشید.

  اشعیا و انبیای مست یهودا

 ۷ حتّی انبیا و کاهنان آن قدر مست اند که تلو‌تلو می خورند. آنها آن قدر شراب و مشروبات قوی نوشیده اند که افتان و خیزان و گیج اند. انبیا آن قدر مست اند که رؤیاهایی را که خدا به آنها می دهد، درک نمی کنند و کاهنان هم آن قدر مست اند که نمی توانند در مورد ادّعای وی قضاوت کنند.

 ۸ سفره ای که بر سر آن نشسته اند با استفراغ پوشیده شده و جای پاکی در آن نمانده است.

 ۹ آنها از من شکایت می کنند و می گویند: «این شخص فکر می کند به چه کسی تعلیم می دهد؟ چه کسی به پیامهای او احتیاج دارد؟ آنها فقط برای اطفالی که تازه از شیر گرفته شده اند، مفید هستند.

 ۱۰ او می کوشد ما را اول با حروف، بعد با سطور و بالاخره با دروس، یکی بعد از دیگری آموزش دهد.»

 ۱۱ اگر شما به من گوش ندهید، آنگاه خدا از بیگانگانی که با لهجه های عجیب صحبت می کنند، استفاده خواهد کرد تا به شما بیاموزند.

 ۱۲ او برای شما صلح و آرامش آورد، امّا شما نخواستید به او گوش بدهید.

 ۱۳ به همین دلیل است که خداوند می خواهد حرفی بعد از حرفی دیگر، سطری بعد از سطری دیگر، و درسی بعد از درسی دیگر به شما بیاموزد. شما زخمی می شوید، به دام می افتید و به اسارت برده خواهید شد.

  سنگ زاویه ای برای صهیون

 ۱۴ شما رهبران مغروری که بر اورشلیم و بر این مردم حکومت می کنید، به آنچه خداوند می گوید گوش دهید.

 ۱۵ شما با افتخار می گویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید. شما مطمئن هستید که وقتی بلایی برسد، شما در امان خواهید بود، چون شما برای ایمنی به دروغها و فریب های خود مُتّکی هستید.

 ۱۶ اکنون این است آنچه خداوند متعال می گوید: «من در صهیون بنیادی ثابت و مستحکم می گذارم. سنگ زاویه سختی در میان آن قرار می دهم که بر روی آن این کلمات نوشته شده است: ایمانی که استوار است صبور نیز می باشد.

 ۱۷ عدالت، ریسمان اندازه گیری آن بنیاد و صداقت شاغول آن خواهد بود.» توفان تگرگ تمام دروغهایی را که به آنها پناه برده اید می شوید و می برد، و سیلابها مکانهای امن شما را ویران خواهد کرد.

 ۱۸ پیمانی که با مرگ بسته اید فسخ خواهد شد، و توافق شما با دنیای مردگان باطل می شود. وقتی بلا نازل شود شما مغلوب آن خواهید شد.

 ۱۹ ضربات آن پی درپی و روزهای متمادی ادامه خواهد داشت. شما باید شب و روز متحمّل آن شوید. هر پیام تازه ای از جانب خداوند، حاوی وحشت تازه ای است.

 ۲۰ حالت شما مانند حالت کسی است که در این ضرب المثل آمده است: کسی در تخت خوابی کوتاه خوابیده که نمی تواند پاهای خود را دراز کند و لحافش آن قدر باریک است که نمی ‌تواند آن را دور خود بپیچد‌.

 ۲۱ خداوند برای اجرای نیّات و خواسته هایش -‌هرچند عجیب به نظر می رسد- همان طور که در کوه فراصیم و در دشت جبعون جنگید، باز هم می جنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خویش را به کمال خواهد رسانید.

 ۲۲ به هشداری که به شما می دهم نخندید وگرنه فرار شما از این هم مشکل تر خواهد شد. من داوری خداوند، خدای متعال را برای خرابی تمام این سرزمین شنیده ام.

  حکمت خداوند

 ۲۳ به آنچه می گویم گوش دهید، و به سخنان من توجّه کنید.

 ۲۴ هیچ زارعی زمین خود را مرتّب شخم نمی زند و آن را آماده کشت نمی کند.

 ۲۵ یکبار که زمینی را آماده کرد آن وقت تخم سبزیجاتی مثل شوید و زیره در آن می کارد. او همچنین ردیفهایی از گندم و جو، و در کنار‌های مزرعه، غلات دیگری خواهد داشت.

 ۲۶ زارع خوب می داند که چه کار می کند، چون خداوند آن را به او آموخته است.

 ۲۷ او هیچ وقت از چوبهای سنگین برای کوبیدن و جدا کردن تخم شوید و زیره استفاده نمی کند. برعکس برای این کار از چوبهای سبک و مناسب استفاده می کند.

 ۲۸ او گندم را با کوبیدن های بی پایان خُرد نمی کند و او می داند چقدر از خرمنکوب استفاده کند بدون آنکه گندمها را خُرد کند.

 ۲۹ تمام این حکمت از جانب خداوند متعال است. برنامه های خداوند همه از روی حکمت است و همیشه با موفقیّت همراه است.

 

اول قرنتیان باب ۱۱

  ۱ از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی می کنم.

  دستوراتی دربارۀ عبادت زنها

 ۲ اکنون باید شما را تحسین کنم زیرا همیشه بیاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید.

 ۳ اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خدا است.

 ۴ پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد.

 ۵ همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده ، هیچ فرقی ندارد.

 ۶ اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست پس سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی ببار می آورد بهتر است که سر او هم پوشیده باشد.

 ۷ لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد اما زن ، جلال مرد را منعکس می سازد ،

 ۸ زیرا مرد از زن آفریده نشد بلکه زن از مرد بوجود آمد

 ۹ و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد خلق شد.

 ۱۰ به این جهت و همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است .

 ۱۱ به هر حال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بی نیاز نیست

 ۱۲ زیرا چنانکه زن از مرد بوجود آمد مرد از زن متولد میشود. نه تنها هردوی آنها بلکه همه چیز متعلق به خداست.

 ۱۳ خودتان قضاوت کنید آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟

 ۱۴ مگر خود طبیعت بشما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم آور است

 ۱۵ اما برعکس ، گیسوی بلند زن ، مایه افتخار اوست و برای این باو داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند.

 ۱۶ اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند تنها چیزی که به او می گویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم.

  شام خداوند

 ۱۷ ولی در مورد دستورات زیر ، شما را تحسین نمی کنم زیرا وقتی دور هم جمع میشوید نتیجۀ آن نه تنها بسود شما نیست بلکه بزیان شماست.

 ۱۸ اولا می شنوم هنگامیکه به صورت کلیسا دور هم جمع میشوید بدسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه ای باور می کنم

 ۱۹ زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هائی بوجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند.

 ۲۰ وقتی دور هم جمع میشوید برای خوردن شام خداوند نیست ،

 ۲۱ زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده ای گرسنه میمانند در حالیکه دیگران مست میشوند.

 ۲۲ عجب ! مگر خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید ؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمائید و اعضای نیازمند را خجل سازید ؟ بشما چه بگویم ؟ آیا می توانم دراین امر شما را تحسین کنم ؟ ابدأ

 ۲۳ تعالیمی را که بشما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت

 ۲۴ و بعد از شکر گذاری آنرا پاره کرده گفت : « این است بدن من برای شما . این را بیاد من بجا آورید.»

 ۲۵ همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت :« این پیاله همان پیمان تازه ای است که با خون من بسته میشود. هرگاه این را می نوشید بیاد من بنوشید».

 ۲۶ زیرا تا وقت آمدن خداوند هر گاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام می کنید.

 ۲۷ بنابراین اگر کسی بطور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد.

 ۲۸ بنابراین هر کس باید خود را بیآزماید آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد،

 ۲۹ زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن ، خود را محکوم می سازد .

 ۳۰ به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده ای نیز مرده اند.

 ۳۱ اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم.

 ۳۲ ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم .

 ۳۳ پس ای برادران ، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید

 ۳۴ و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود و در خصوص مطالب دیگر ، هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد.

Go to top