برنامه مطالعه کتاب مقدس

اعداد فصل 33 اشعیا فصل 33 اول قرنتیان فصل 16

اعداد باب ۳۳

مراحل سفر از مصر تا موآب

۱ این است مراحل سفر بنی اسرائیل از روزی که به رهبری موسی و هارون از سرزمین مصر خارج شدند.

۲ موسی طبق فرمان خداوند چگونگی و مراحل سفر آنها را نوشت.

۳ آنها در روز پانزدهم ماه اول، یعنی یک روز بعد از فصح از شهر رعمسیس در مصر با سرفرازی خارج شدند،

۴ درحالی که مصریان پسران ارشد خود را، که شب قبل خداوند کشته بود، دفن می کردند. به این ترتیب خداوند نشان داد که از خدایان مصر نیرومندتر است.

۵ پس مردم اسرائیل از رعمسیس حرکت کردند و به سُکوّت آمدند و در آنجا اردو زدند.

۶ بعد به ایتام که در کنار بیابان است رفتند.

۷ از آنجا کوچ کرده، رهسپار فم الحیروت شدند که در شرق بعل صفون واقع بود و در دامنه کوه مجدل، اردو‌های خود را برافراشتند.

۸ سپس فم الحیروت را به عزم بیابان ایتام ترک کردند و از دریای سرخ عبور نموده، به آنجا رسیدند. پس از طی یک مسافت سه روزه، در بیابان ایتام به مارّه آمدند و در آنجا اردو زدند.

۹ از آنجا به ایلیم رفتند چون آنجا دارای دوازده چشمه و هفتاد درخت خرما بود.

۱۰ از ایلیم حرکت کرده، به کنار دریای سرخ رفتند

۱۱ و از آنجا به بیابان سین آمدند و در آنجا اردو زدند.

۱۲ اردوگاه دیگرشان دفقه،

۱۳ بعد الوش

۱۴ و رفیدیم بود. در رفیدیم آب نوشیدنی پیدا نمی شد.

۱۵ از رفیدیم کوچ کردند و از آنجا به صحرای سینا

۱۶ و بعد به قیروت هتاوه، سپس به سوی حصیروت رفتند.

۱۷ بقیّه مراحل سفرشان به این ترتیب بود:

۱۸ از حصیروت به رتمه،

۱۹ از رتمه به رِمون فارص،

۲۰ از رِمون فارص به لبنه،

۲۱ از لبنه به رسه،

۲۲ از رسه به قهیلاته،

۲۳ از قهیلاته به کوه شافر،

۲۴ از کوه شافر به حراده،

۲۵ از حراده به مقهیلوت،

۲۶ از مقهیلوت به تاحت،

۲۷ از تاحت به تارح،

۲۸ از تارح به متقه،

۲۹ از متقه به حشمونه،

۳۰ از حشمونه به مسیروت،

۳۱ از مسیروت به بنی یعقان،

۳۲ از بنی یعقان به حورالجدجاد،

۳۳ از حورالجدجاد به یُطبات،

۳۴ از یطبات به عبرونه،

۳۵ از عبرونه به عِصیون جابر،

۳۶ از عصیون جابر به قادش در بیابان صین،

۳۷ از قادش به کوه هور در مرز سرزمین اَدوم.

۳۸ در اینجا بود که خداوند به هارون کاهن فرمود که به بالای کوه هور برود و او در روز اول ماه پنجم سال چهلم،

۳۹ بعد از آن که قوم اسرائیل از سرزمین مصر خارج شدند، در سن صد و بیست و سه سالگی وفات یافت.

۴۰ پادشاه عراد واقع در قسمت جنوب کنعان، از آمدن قوم اسرائیل باخبر شد.

۴۱ سپس قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرده، رهسپار صلمونه شدند.

۴۲ از صلمونه به فونون،

۴۳ بعد به اوبوت،

۴۴ عیی عباریم (مرز موآب)،

۴۵ دیبون جاد،

۴۶ علمون دبلاتایم

۴۷ و سپس در کوهستان عباریم، در نزدیکی کوه نَبو، اردو زدند.

۴۸ بالاخره به دشت موآب رسیدند که در کنار رود اردن، مقابل شهر اریحا بود.

۴۹ و در آنجا در کنار رود اردن از بیت یشیموت تا آبل درّه اقاقیا، در دشت موآب اردو زدند.

راهنمایی قبل از عبور کنعان

۵۰ در همین جا، یعنی در کنار رود اردن، مقابل شهر اریحا بود که خداوند

۵۱ این دستورات را به موسی داد: «وقتی از رود اردن عبور کردید، به سرزمین کنعان رسیدید،

۵۲ باید تمام ساکنان آنجا را بیرون برانید. همه بُتهای سنگی و فلزی آنها را از بین ببرید و پرستشگاه های بالای تپّه های ایشان را ویران کنید.

۵۳ سرزمینشان را متصرّف شوید و در آنجا سکونت اختیار نمایید، زیرا من آن سرزمین را به شما داده ام.

۵۴ زمین آنجا را بین طایفه های اسرائیل به قید قرعه تقسیم کنید. به خاندان بزرگتر، زمین زیادتر و به خاندان کوچکتر، زمین کمتر داده شود.

۵۵ اگر شما ساکنان آنجا را نرانید، کسانی که باقی بمانند، مثل خار در چشم شما و مانند تیغ در پهلویتان بوده، موجب آزارتان می شوند.

۵۶ و من هم همان طوری ‌که می خواستم با آنها رفتار کنم، با شما هم همان رفتار را می نمایم.»

 

اشعیا باب ۳۳

 دعا برای کمک

 ۱ وای به حال دشمنان ما! آنها دزدیدند و خیانت کردند، هرچند هیچ کس اموال آنها را ندزدید و کسی به آنها خیانت نکرد. امّا زمان چپاول و خیانت به آخر خواهد رسید و آنها خودشان هدف چپاول و خیانت قرار خواهند گرفت.

 ۲ ای خداوند، بر ما رحم فرما. امید ما به توست. ما را همیشه در حمایت خودت نگه دار و ما را از مشکلات نجات بده.

 ۳ وقتی تو برای ما می جنگی، ملّتها از صدای مهیب جنگ می گریزند.

 ۴ اموال آنها به تاراج رفته و به یغما برده شده اند.

 ۵ چه بزرگ است خداوند، او از بالا بر همه چیز حکومت می کند. او اورشلیم را از عدالت و درستکاری پُر خواهد ساخت.

 ۶ و به ملّت ثبات خواهد بخشید. او همیشه قوم خود را حفظ و به آنها حکمت و دانش عطا می کند. ترس و حرمت خداوند بزرگترین گنجینه آنها خواهد بود.

 ۷ شجاعان برای کمک فریاد می زنند. سفیرانی که برای ایجاد صلح کوشیدند زار‌زار گریه می کنند.

 ۸ شاهراه ها آن ‌قدر خطرناکند که کسی از آن راه ها سفر نمی کند. پیمانها شکسته و قراردادها نقض شده اند. دیگر کسی احترام ندارد.

 ۹ زمین، بایر و متروک و جنگلهای لبنان پژمرده و درّه حاصلخیز شارون مثل کویر شده است و در باشان و در کوهستان کرمل، برگ درختان در حال ریختن است.

  اخطار خداوند به دشمنانش

 ۱۰ خداوند به ملّتها می گوید: «من اکنون وارد عمل می شوم و قدرت خود را به شما نشان خواهم داد.

 ۱۱ نقشه های شما بی ارزش و هرچه می کنید بی فایده است. روح من مثل آتش شما را می سوزاند و نابود می کند.

 ۱۲ شما مثل سنگی که برای تبدیل به آهک سوخته می شود خُرد، و مثل بوته های خار سوزانده و خاکستر خواهید شد.

 ۱۳ مردم در همه جا -‌دور و نزدیک- به آنچه کرده ام گوش دهند و به قدرت من پی ببرند.»

 ۱۴ مردم گناهکار صهیون از ترس می لرزند و می گویند: «داوری خدا مثل آتشی است که جاودانه می سوزد و می سوزاند. آیا کسی از ما زنده خواهد ماند؟»

 ۱۵ شما می توانید زنده بمانید اگر آنچه می گویید و انجام می دهید، راست و درست باشد. از قدرت خودتان برای فریب فقیران استفاده نکنید و رشوه نگیرید. با کسانی که نقشه قتل دیگران را می کشند یا در فکر کارهای شرارت آمیز هستند، هم پیمان نشوید.

 ۱۶ آن وقت، گویی در پناه قلعه های مستحکم، در امن و امان خواهید بود و غذا برای خوردن و آب برای آشامیدن خواهید داشت.

  آینده با شکوه

 ۱۷ یک بار دیگر پادشاهی را خواهید دید که به سرزمینی حکومت می کند که کرانه های آن به هر سو امتداد دارد.

 ۱۸ ترسهای گذشته شما از مأموران جمع آوری مالیات و از جاسوسان بیگانه فقط به صورت یک خاطره خواهد بود

 ۱۹ دیگر یک خارجی متکبّر را که به زبانی بیگانه صحبت کند، نخواهید دید.

 ۲۰ به صهیون، به شهری که ما اعیاد مذهبی خود را در آن جشن می گیریم، نگاه کنید. به اورشلیم نگاه کنید! چه جای امنی برای زندگی خواهد بود. مانند خیمه ای خواهد بود که هرگز از جایش تکان نخورده و میخهای آن از جایشان بیرون نیامده و ریسمانهایش پاره نشده است.

 ۲۱ خداوند جلال خود را به ما آشکار خواهد کرد. ما در کنار رودها و نهرهای وسیع زندگی خواهیم کرد ولی کشتی های دشمنان وارد آنها نخواهند شد.

 ۲۲ تمام بادبانها و ریسمانهای آن کشتی ها بی فایده اند، بادبانهای آنها باز نمی شوند! تمام ثروت ارتش دشمن را تصاحب خواهیم کرد.

 ۲۳ این ثروت آن قدر زیاد است که حتّی یک آدم لنگ می تواند سهمی از آن ببرد. خداوند خودش پادشاه ما خواهد بود. او بر ما حکومت و از ما حمایت می کند.

 ۲۴ کسانی که در سرزمین ما زندگی می کنند، دیگر هیچ وقت از بیماری شکایت نمی کنند، و تمام گناهانشان بخشیده خواهد شد.

 

اول قرنتیان باب ۱۶

  جمع آوری پول

 ۱ اکنون در خصوص جمع آوری اعانه برای مقدسین یهودیه : همانطور که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم شما نیز عمل کنید ،

 ۲ یعنی در اولین روز هر هفته ( روز یکشنبه ) هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پس انداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع آوری پول نباشد

 ۳ و بمحض این که به آنجا رسیدم کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می فرستم تا هدایا را باورشلیم ببرند.

 ۴ و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت .

  نقشۀ پولس برای سفر آینده

 ۵ پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می آیم زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم

 ۶ و احتمال می رود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما بسر برم و به این وسیله با کمک شما بسفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد.

 ۷ در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم زیرا امیدوارم بعدأ با اجازۀ خداوند مدتی پیش شما بمانم.

 ۸ من تا عید پنتیکاست در افسس خواهم ماند

 ۹ زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است ، اگر چه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند.

 ۱۰ اگر تیموتاوس به آنجا آمد مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد زیرا همانگونه که من در کار خداوند مشغولم ، او نیز کار می کند.

 ۱۱ پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا بسلامتی براه خود ادامه داده نزد من برگردد زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم براه هستم.

 ۱۲ در خصوص برادر ما اپلس من او را زیاد تشویق کردم که باتفاق برادران دیگر بدیدن شما بیآید ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید ، اما هر گاه فرصت یافت خواهد آمد.

  آخرین دستورات

 ۱۳ هوشیار باشید ، در ایمان ثابت بمانید ، قوی و جوانمرد باشید.

 ۱۴ همۀ کارهای خود را با محبت انجام دهید.

 ۱۵ اکنون ای برادران ، خانوادۀ استیفان را میشناسید و می دانید که آنها اولین ایماندارن یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست می کنم

 ۱۶ مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری می کند و زحمت میکشد باشید .

 ۱۷ از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس شاد شدم زیرا غیبت شما را جبران کرده اند

 ۱۸ و نیروی تازه ای بروح من و همچنین بروح شما بخشیدند . از چنین اشخاص باید قدردانی کرد.

 ۱۹ کلیساهای آسیا بشما سلام می فرستند، اکیلا و پرسکیلا با کلیسائی که در خانۀ ایشان تشکیل میشود در خداوند سلام گرم بشما می فرستند.

 ۲۰ جمیع برادران سلام می فرستند. با بوسۀ مقدسانه بیکدیگر سلام گوئید.

 ۲۱ در خاتمه ، من پولس با خط خود درود می فرستم.

 ۲۲ ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد ماراناتا یعنی « ای خداوند ما ، بیا».

 ۲۳ فیض خداوند ماعیسی با همۀ شما باد

 ۲۴ محبت من همواره با همۀ شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین.

Go to top