برنامه مطالعه کتاب مقدس

تثنیه فصل 33 ارمیا فصل 3 اول تسالونیکیان فصل 3

تثنیه باب ۳۳

برکت دادن قوم توسط موسی

۱ این برکاتی است که موسی مرد خدا، قبل از وفاتش به قوم بنی اسرائیل داد:

۲ خداوند از کوه سینا آمد، مانند خورشید برفراز اَدوم طلوع کرد و از کوه فاران بر قوم خود درخشید. آنگاه ده ها هزار فرشته با او بودند و آتشی مشتعل در دست راست او.

۳ خداوند قوم خود را دوست دارد. و آنانی را که متعلّق به او هستند، محفاظت می کند. ما در مقابل پاهای او، سر فرود می آوریم و پیرو فرامین او هستیم.

۴ ما از فرامینی که موسی به ما داده است، پیروی می کنیم. آنها باارزشترین گنجینه قوم ما هستند.

۵ وقتی طایفه های آنها و رهبران قوم اجتماع کردند، خداوند پادشاه آنان گردید.

۶ موسی درباره طایفه رئوبین گفت: «رئوبین جاوید باد با وجودی که تعدادشان کم است.»

۷ درباره طایفه یهودا گفت: «ای خداوند، به فریاد آنها برای کمک گوش فرا ده، آنها را دوباره با طایفه های دیگر متحّد کن، پروردگارا، برای آنها بجنگ و آنها را در برابر دشمنان یاری ده!»

۸ درباره طایفه لاوی گفت: «تو ای خداوند، اراده خود را به وسیله اوریم و تُمیم به خدمتگزاران وفادار خود لاویان، آشکار کن. تو آنها را در مسا آزمودی و در چشمه مریبه حقانیّت آنها را ثابت کردی.

۹ آنان بیش از پدر و مادر، برادران یا فرزندان خود به تو وفاداری نشان دادند. آنها از فرامین تو پیروی کردند و به پیمان تو وفادار ماندند.

۱۰ ایشان به قوم تو خواهند آموخت تا از قوانین تو پیروی کنند و در قربانگاه تو قربانی کنند.

۱۱ ای خداوند، به آنها کمک کن تا قوم نیرومندی گردند، از کارهای دستهایشان خشنود باش، دشمنان آنان را شکست ده و نگذار دیگر برخیزند.»

۱۲ درباره طایفه بنیامین چنین گفت: «این قومی ‌است که خداوند دوستش دارد. و نگه دار اوست، او در تمام روز از آنها حفاظت می کند و در میان آنها می خرامد.»

۱۳ درباره طایفه یوسف گفت: «خداوند زمین آنها را با باران و آبهای زیر زمین برکت دهد.

۱۴ زمینهای ایشان با میوه های رسیده در زیر آفتاب و فراوانی محصول در هر فصل برکت یابد.

۱۵ تپّه های کهن ایشان پر از میوه های خوب گردد.

۱۶ زمین های آنها پر از نیکویی گردد و خداوند که در بوته سوزان ظاهر شد، از آنها خشنود باشد. تمام این برکات شامل حال یوسف باد، یعنی کسی که سرکرده برادران خود بود.

۱۷ یوسف، همچون گاو نیرومندی است، چون شاخهای گاو وحشی، شاخهای او هزار نفر طایفه منسی و ده هزار نفر طایفه افرایم هستند. با آنها قومها را زخمی می کند و تا پایان زمین می راند.»

۱۸ درباره طایفه های زبولون و یساکار چنین گفت: «ای زبولون در تجارت دریای خود سعادتمند شو و ای یساکار ثروت تو در خانه ات افزون گردد.

۱۹ آنان بیگانگان را به کوه خود دعوت می کنند و قربانی راستین را در آنجا قربانی می کنند. آنها ثروت خود را از دریا و از شن ساحل دریا به دست می آورند.»

۲۰ درباره طایفه جاد چنین گفت: «سپاس آفریدگار را که سرزمین آنها را گسترش داد. جاد مانند شیر صبر می کند تا بازو یا سر را بدرد.

۲۱ آنها بهترین زمین ها را برای خود برداشتند. سهم رهبران به ایشان تعلّق گرفت. هنگامی که رهبران قوم اسرائیل گرد هم آمدند، آنها از فرامین و قوانین خداوند پیروی کردند.»

۲۲ درباره طایفه دان چنین گفت: «دان مثل شیر جوانی است که از باشان بیرون می جهد.»

۲۳ درباره طایفه نفتالی او گفت: «نفتالی به خاطر نیکی خداوند، از برکات افزون برخوردار شده است، سرزمین آنها از دریاچه جلیل تا جنوب می رسد.»

۲۴ درباره طایفه اشیر گفت: «اشیر از طایفه های دیگر بیشتر برکت یافته است، آرزو می کنم که مورد علاقه برادران خود قرار گیرد. و زمینش پُر از درختان زیتون باشد.

۲۵ شهرهایش با دروازه های آهنین حفاظت شوند. و همیشه در امنیّت زیست کند.»

۲۶ ای مردم اسرائیل، هیچ خدایی چون خدای شما نیست. او با عظمت خود از فراز ابرها به یاری شما می آید.

۲۷ خداوند همیشه مدافع شما بوده است. دست جاودانی خدا همیشه پشتیبان شماست، او دشمنان شما را بیرون راند، هنگامی که شما پیشروی می کردید و به شما گفت همه را نابود کنید!

۲۸ تا فرزندان یعقوب در امنیّتِ سرزمین پُر از غلّه و شراب آنجایی که شبنم از آسمان، زمین را آبیاری می کند، در آرامش به سر برند.

۲۹ ای اسرائیل، چه شادمان هستی، هیچ قومی چون تو نیست، قومی که خداوند نجات داده است. خداوند سپر و شمشیر توست تا از تو دفاع کند و تو را پیروز گرداند. دشمنان تو برای ترّحم خواهند آمد و تو آنها را لگدکوب خواهی کرد.

 

ارمیا باب ۳

خیانت اسرائیل

۱ خداوند می گوید: «اگر مردی زنش را طلاق دهد و زنش او را ترک کند وبا دیگری ازدواج کند، آن مرد نمی تواند زنش را دوباره بگیرد. چنین عملی باعث می شود، آن زمین آلوده شود. امّا تو ای اسرائیل، عشاق زیادی داشتی و اکنون می خواهی به نزد من بازگردی!

۲ به بالای تپّه ها نگاه کن. آیا جایی هست که تو در آنجا مثل روسپی رفتار نکرده باشی؟ مثل یک عرب صحرانشین که در بیابان در انتظار شکار است، تو در کنار راه، منتظر عُشاق خود بودی. تو تمام این سرزمین را با روسپی گری و شرارت خود آلوده کرده ای.

۳ به همین دلیل باران نباریده و رگبارهای بهاری نیامده است. تو مثل یک روسپی هستی و از آن شرم نداری.

۴ «و اکنون به من می گویی: تو پدر من هستی، تو مرا از زمان طفولیّتم دوست داشتی.

۵ تو نسبت به من همیشه خشمگین نخواهی بود. ای اسرائیل، این چیزی است که تو گفته ای، ولی از انجام هیچ نوع شرارتی خودداری نکردی.»

اسرائیل و یهودا باید توبه کنند

۶ در زمان یوشیای پادشاه، خداوند به من گفت: «آیا می بینی اسرائیل -‌آن زن بی وفا- چه کرده است؟ او مرا ترک کرده و برفراز هر تپّه و در پای تمام درختان سبز، مثل روسپی رفتار کرده است.

۷ فکر کردم بعد از تمام این کارها، او مطمئناً نزد من برمی گردد. امّا او برنگشت، و خواهر بی وفای او یهودا ناظر تمام کارهای او بود.

۸ یهودا همچنین دید که من اسرائیل را به خاطر اینکه مرا ترک کرده و مرتکب روسپی گری شده بود، طلاق دادم و به راه خودش فرستادم. امّا یهودا، خواهر بی وفای اسرائیل، هراسی نداشت. او هم روسپی شد

۹ و اصلا از آن شرمی نداشت. او سرزمین را آلوده ساخت و با پرستش سنگها و درختان مرتکب زنا شد.

۱۰ بعد از همه اینها، یهودا خواهر بی وفای اسرائیل، فقط تظاهر کرد که به نزد من برمی گردد، ولی در عمل صادق نبود. من، خداوند چنین گفته ام.»

۱۱ آنگاه خداوند به من گفت که هرچند اسرائیل او را ترک کرده، با وجود این، او ثابت کرد که از خواهر بی وفایش ‌یهودا بهتر است.

۱۲ خداوند به من گفت بروم و به اسرائیل بگویم: «ای اسرائیل بی وفا نزد من بازگرد. من رحیم هستم و خشمگین نخواهم بود؛ خشم من برضد تو دایمی نخواهد بود.

۱۳ فقط بپذیر که خطاکاری و برضد خداوند، خدای خود شوریده ای. اعتراف کن که درپای درختان سبز، تو عشق خود را نثار خدایان بیگانه کرده ای و از دستورات من اطاعت ننموده ای. من، خداوند چنین گفته ام.

۱۴ «ای قوم بی وفا بازگردید؛ شما به من تعلّق دارید. از هر شهری یکی از شما را، و از هر طایفه ای دو نفر را می گیرم و با خود به کوه صهیون خواهم آورد.

۱۵ من به شما فرمانروایانی خواهم داد که مطیع من باشند، و آنها با حکمت و فهم بر شما حکومت خواهند کرد.

۱۶ آنگاه، وقتی شما در این سرزمین کثیر شوید، مردم دیگر درباره صندوق پیمان من صحبتی نخواهند کرد. آنها دیگر نه درباره آن فکر می کنند و نه آن را به یاد می آورند. آنها دیگر نه احتیاجی به آن دارند، و نه می خواهند صندوق دیگری بسازند.

۱۷ وقتی زمان آن فرا رسد، اورشلیم به نام تخت خداوند خوانده خواهد شد و تمام ملّتها در آنجا برای پرستش من جمع می شوند. آنها دیگر آنچه دلهای سخت و شریرشان به آنها می گوید، انجام نخواهند داد.

۱۸ اسرائیل با یهودا متّحد خواهد شد و آنها با هم از تبعید در کشوری در شمال به سرزمینی که من به اجداد شما به عنوان ملکی ابدی داده بودم، برخواهند گشت.»

بت پرستی قوم خدا

۱۹ خداوند می گوید: «ای اسرائیل، می خواستم تو را به فرزندی خود بپذیرم و سرزمینی سرسبز -‌زیباترین کشور جهان- را به تو بدهم. من می خواستم تو مرا پدر خود بخوانی، و دیگر هیچ گاه از من دور نشوی.

۲۰ امّا مثل یک زن بی وفا، تو نسبت به من بی وفا بودی. من، خداوند چنین گفته ام.»

۲۱ از فراز تپّه ها صدایی به گوش می ‌رسد: این صدای قوم اسرائیل است که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند و به خاطر اینکه خداوند، خدای خودشان را فراموش کرده ‌اند، گریه وزاری می کنند.

۲۲ ای تمامی شما که از خداوند روی گردانیده اید، بازگردید. او بی وفایی شما را شفا خواهد داد. شما می گویید: «آری ما به سوی خداوند برمی گردیم چون او خدای ماست.

۲۳ پرستش بُتها در بالای تپّه ها برای ما هیچ فایده ای نداشته است. کمک برای اسرائیل فقط از جانب خداوند خدای ما می آید.

۲۴ امّا پرستش بعل، خدای شرمساری، باعث شده که ما گلّه و رمه، پسران و دخترانمان، و همه چیزهای دیگری را که اجداد ما از زمانهای قدیم برای آن زحمت کشیده اند، از دست بدهیم.

۲۵ ما می بایست در شرم بخوابیم و رسوایی ما را بپوشاند. ما و اجداد ما، همیشه برضد خداوند، خدای ما گناه ورزیده، و هیچ وقت احکام او را اطاعت نکردیم.»

 

اول تسالونیکیان باب ۳

  ۱ پس چون دیگر نمی توانستیم بی خبری را تحمل کنیم تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم

 ۲ و تیمو تاوس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد

 ۳ تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دلسرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست .

 ۴ وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه آگاه هستید همانطور هم شده است .

 ۵ از این جهت چون این بی خبری ، دیگر برای من غیر قابل تحمل بود ، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی ، وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد.

 ۶ اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما بازگشته است خبرخوشی در بارۀ ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم شما مشتاق دیدار ما هستید.

 ۷ ای برادران ، با وجود همۀ نگرانی ها و زحماتی که داریم این خبر خیال ما را دربارۀ شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است.

 ۸ اگر شما در خداوند استوار بمانید ، ما زندگی تازه ای خواهیم داشت.

 ۹ ما چطور می توانیم به قدر کفایت ، خدا را برای شما و برای تمام شادی ای که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم ؟!

 ۱۰ شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم.

 ۱۱ خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما ، راه ما را به سوی شما راست گرداند

 ۱۲ و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم محبت شما برای یکدیگر وهمۀ مردم افزایش و گسترش یابد.

 ۱۳ و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همۀ مقدسین خود می آید شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.

Go to top